Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN TOM MEDIATION

1. Het doel van TOM MEDIATION is het uitoefenen van een mediationpraktijk, conflictcoaching en het ontwikkelen en geven van trainingen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens TOM MEDIATION en op alle rechtsverhoudingen van TOM MEDIATION met derden. 

3. Iedere aansprakelijkheid van TOM MEDIATION is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door TOM MEDIATION afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 5.000,– of, indien het in totaal door TOM MEDIATION  in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van EUR 10.000,–. 

4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens TOM MEDIATION in verband met de uitvoering van de door hen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval na een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door TOM MEDIATION.   

5. TOM MEDIATION is niet aansprakelijk voor tekortkomingen door derden.

6. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van TOM MEDIATION berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze in het desbetreffende geval door TOM MEDIATION zijn vastgesteld. Onkosten en andere kosten die TOM MEDIATION ten behoeve van de opdrachtgever betalen worden separaat in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

7. De declaraties van TOM MEDIATION moeten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum worden betaald. 

8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en TOM MEDIATION wordt beheerst door Nederlands Recht. De opdrachtgever en TOM MEDIATION trachten eventuele geschillen op te lossen met behulp van mediation volgens het MfN-mediation Reglement. Zolang de mediation niet is beëindigd zal geen van de partijen het geschil aan een rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten. 

Deze algemene voorwaarden zijn niet gedeponeerd ten griffie van een Rechtbank of in het register van de Kamer van Koophandel omdat deze algemene voorwaarden duidelijk op de site van TOM MEDIATION staan vermeld en partijen hier uitdrukkelijk op zijn gewezen.

Versie januari 2020

Tanja van Mazijk en Marion Uitslag

Close Menu

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com